v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
2. Munich O-Cup 2020->Start times by classes  (number of entries: 77)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1.

Bahn A - Lang
1.Jesper Grooss263560Bahn A - Lang 10:00:00
2.Rainer Stoffel2074300Bahn A - Lang 10:02:00
3.Hedda Kärner Grooss8640524Bahn A - Lang 10:04:00
4.Josephine Ebert1982725Bahn A - Lang 10:06:00
5.Kersti Kärner2065751Bahn A - Lang 10:08:00
6.Ivan Angelov7900017Bahn A - Lang 10:10:00
7.Jan Ivansson8111122Bahn A - Lang 10:12:00
8.Roger Ebert8182128Bahn A - Lang 10:14:00
9.Bernt Johansson8121054Bahn A - Lang 10:16:00
10.Arist Kozhevnikov8125108Bahn A - Lang 10:24:00
11.Alexey Kupriyanov8646232Bahn A - Lang 10:26:00
12.Sergey Cherniavsky8303014Bahn A - Lang 10:38:00
13.Dominik Doyscher2107009Bahn A - Lang 10:42:00
14.Stefan Hjertén6516Bahn A - Lang 10:44:00
15.Tobias Danninger7898789Bahn A - Lang 10:46:00
16.Anna Enborg8212177Bahn A - Lang 10:48:00
17.Erika Ni410526Bahn A - Lang 10:50:00
18.Andreas Enborg8071340Bahn A - Lang 10:52:00
19.Werner Dünzinger2046024Bahn A - Lang 10:54:00
20.Maud Barthelemy1415202Bahn A - Lang 10:56:00
21.Teodor Yordanov1840330Bahn A - Lang 11:06:00
22.Robin CompeyronBahn A - Lang 11:18:00
23.Tobias PflummBahn A - Lang 11:20:00
24.Lisa Müller8077436Bahn A - Lang 11:22:00
25.Ronny Natho8061177Bahn A - Lang 11:24:00
26.Paul Lützkendorf8031989Bahn A - Lang 11:26:00
27.Mona Schwendemann900090Bahn A - Lang 11:28:00
28.Franz Bernt8657248Bahn A - Lang 11:30:00
29.Alexander Hergert8075544Bahn A - Lang 11:32:00
30.Jesús Hervás Lucas8010106Bahn A - Lang 11:34:00
31.Felix Fischer890803Bahn A - Lang 11:36:00
32.Peter Weinig8255255Bahn A - Lang 11:38:00
33.David Isele2079400Bahn A - Lang 11:40:00
34.Veikko Baath7640629Bahn A - Lang 11:42:00
35.Ari Kolehmainen8301162Bahn A - Lang 11:44:00
36.Thomas Schöps8040400Bahn A - Lang 11:46:00
37.Uwe Beierlein9002242Bahn A - Lang 11:48:00
38.Eckart Voskamp8220366Bahn A - Lang 11:50:00
39.Inessa Cherniavsky7204579Bahn A - Lang 11:52:00
40.Ralph Körner8099000Bahn A - Lang 11:54:00
41.Vitalii Iarko2119193Bahn A - Lang 11:56:00

Bahn B - Juniors
1.Mia Windmeier219403Bahn B - Juniors 10:29:00
2.Eva Hort219407Bahn B - Juniors 10:35:00
3.Bastian Danninger8333838Bahn B - Juniors 10:49:00
4.Jaime Redondo Barthelemy2021469Bahn B - Juniors 10:53:00
5.Jonas Dünzinger2046023Bahn B - Juniors 10:57:00
6.Ole Magnus Baath8130206Bahn B - Juniors 11:41:00
7.Jack Hay8102007Bahn B - Juniors 11:57:00

Bahn B - Mittel
1.Werner Glanz1859Bahn B - Mittel 10:19:00
2.Iris Freitag412080Bahn B - Mittel 10:21:00
3.Peter Freitag412082Bahn B - Mittel 10:33:00
4.Alexandra Danninger1234565Bahn B - Mittel 10:41:00
5.Gabriele Vogel2130083Bahn B - Mittel 10:59:00
6.Frida Kärner Grooss8668785Bahn B - Mittel 11:09:00
7.Ruth Bock411698Bahn B - Mittel 11:21:00
8.Peter Fischer1413419Bahn B - Mittel 11:25:00
9.Sylvia Hay1967296Bahn B - Mittel 11:29:00
10.Josef Eben2013355Bahn B - Mittel 11:33:00
11.Katharina VogelBahn B - Mittel 11:35:00
12.Maxim Tsarev1595559Bahn B - Mittel 11:37:00
13.Nicolas Bock410652Bahn B - Mittel 11:39:00
14.Katharina Pommerenke7207152Bahn B - Mittel 11:45:00
15.Leonie Natho2061245Bahn B - Mittel 11:49:00
16.Carina Schöps1290496Bahn B - Mittel 11:53:00

Bahn C - Kinder
1.Yibo ChenBahn C - Kinder 10:43:00
2.Anabel Redondo Barthelem.2115396Bahn C - Kinder 10:47:00
3.Karl Busz219412Bahn C - Kinder 11:03:00
4.Henrik Kärner Grooss2049221Bahn C - Kinder 11:07:00
5.Emma Busz219410Bahn C - Kinder 11:11:00
6.Fina Baath8000768Bahn C - Kinder 11:23:00
7.Lukas Hay1971255Bahn C - Kinder 11:27:00
8.Lena Baath8201060Bahn C - Kinder 11:31:00
9.James Ebert2048520Bahn C - Kinder 11:43:00
10.Alexander Kozhevnikov9812510Bahn C - Kinder 11:47:00
11.Nora Ebert422695Bahn C - Kinder 11:51:00

Bahn C - Kurz
1.Dong Chen219424Bahn C - Kurz 10:51:00
2.Zijia Bai219421Bahn C - Kurz 10:55:00